Obchodní podmínky

Line 4

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Královská péče s.r.o. pro nákup v internetovém obchodě www.kralovska-pece.cz, platné od 8.4. 2015 (aktualizace 30.5. 2016). 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vydává společnost Královská péče s.r.o., IČ: 03775933, se sídlem Hrázní 4a, Brno, 63500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 86699 (dále jen „prodávající“). Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Účelem těchto obchodních podmínek je úprava vzájemných práv a povinností prodávajícího a kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy uzavírané distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím, který je dostupný na internetové adrese www.infragranti.cz (dále jen „internetový obchod“). Internetový obchod funguje zásadně na principech maloobchodu a není přizpůsoben k nákupům pro komerční účely. 

II. Definice některých pojmů

Pro účely kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek se dále rozumí: kupní smlouvou, kupní smlouva uzavíraná mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, kupujícím, člověk nebo právnická osoba uzavírající kupní smlouvu s prodávajícím, kupujícím-spotřebitelem, člověk, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, objednávkou, právní jednání kupujícího, které je návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1731 občanského zákoníku a na základě kterého je uzavírána kupní smlouva s prodávajícím, zbožím, parfémy a jiné zboží dostupné prostřednictvím internetového obchodu. 

III. Objednávka a proces uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva se uzavírá v následujících technických krocích: objednávka kupujícího, potvrzení obdržení objednávky prodávajícím, přijetí objednávky prodávajícím – odesláním zboží či výslovným přijetí objednávky prodávajícím. Objednávka kupujícího: Podstatou objednávky je výběr zboží kupujícím, který řádně vyplní veškeré údaje a náležitosti objednávkového formuláře a odešle objednávku stiskem tlačítka „Potvrdit objednávku“. Obrázky a popisky u zboží mají pouze informativní charakter. Kupující je před odesláním objednávky informován o celkové ceně zboží. Kupujícímu je umožněno před odesláním objednávky zkontrolovat vyplněné údaje a náležitosti objednávkového formuláře. Kupující je povinen provést kontrolu a opravit případné chyby. Objednávka odeslaná prostřednictvím internetového obchodu je pro kupujícího závazná a nemůže být bez souhlasu prodávajícího měněna. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami. 

Potvrzení obdržení objednávky prodávajícím: Prodávající je povinen ve smyslu ust. § 1827 odst. 1 občanského zákoníku neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení objednávky. Prodávající potvrdí obdržení objednávky prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Prodávající současně s potvrzením obdržení objednávky kupujícímu zasílá úplné znění těchto obchodních podmínek. Potvrzení obdržení objednávky není přijetím objednávky. 

Přijetí objednávky prodávajícím: Přijetím objednávky kupujícího je odeslání zboží kupujícímu ze strany prodávajícího nebo výslovné individualizované přijetí objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Prodávající si výslovně vyhrazuje právo nepřijmout objednávku kupujícího. V takovém případě prodávající neprodleně informuje kupujícího telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu kupujícího, vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebo se dohodne s kupujícím na jiném postupu (náhrada objednaného zboží jiným). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a nese veškeré náklady, které mu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy vzniknou. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva je po svém uzavření uložena u prodávajícího, a to v elektronické formě. Prodávající zpřístupní kupujícímu kupní smlouvu na jeho žádost. V případě, že prodávající opakovaně kontaktuje kupujícího a komunikace ze starny kupujícího je bez odpovědi vyhrazuje si prodávající výslovné právo na stornování objednávky a tím i kupní smlouvy. V tomto případě o skutečnosti neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové pošty, vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

IV. Kupní cena a způsob její úhrady

Kupní cena zboží uvedená v internetovém obchodě je cenou s DPH platnou v době objednávky, která nadále platí do odvolání prodávajícího nebo vyprodání zásob zboží. Vedle kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dodání zboží dle čl. V. těchto obchodních podmínek. 

Kupní cenu lze uhradit následujícími způsoby: Bezhotovostním převodem. Prodávající uvede údaje o platbě bezhotovostním převodem při potvrzení obdržení objednávky. Kupující uvede jako variabilní symbol při platbě číslo své objednávky. Hotově při převzetí zboží. Kupující kupní cenu zaplatí při jeho převzetí přímo doručiteli (Česká pošta, případně jiný přepravce) nebo prodávajícímu. Platební kartou GoPay. 

V. Dodání zboží a jeho převzetí, náklady na dodání zboží

Informace o dodání zboží jsou uvedené v sekci Dodací podmínky. 

VI. Vadné plnění a práva z vadného plnění

Otázky týkající se vadného plnění a práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s vadným plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména ust. § 2099 a násl.) a ostatními platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a 2096 občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 

  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
  • na odstranění vady opravou věci
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny
  • nebo odstoupit od smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 

  • na odstranění vady
  • anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí zejména když: 

  • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady
  • použil-li kupující věc ještě před objevením vady
  • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím
  • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li, ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. 

Zboží s vadným plněním zasílejte na adresu provozovny: Boutique Salon Maximus, Hotel Maximus Resort – hotelová recepce, Hrázní 4a, Brno, 635 00. O zaslání a závadě nás informujte e-mailem na adrese: info@kralovska-pece.cz 

VII. Zvláštní práva kupujícího-spotřebitele

Právo odvolat objednávku: Kupující – spotřebitel má právo odvolat objednávku až do okamžiku odeslání zboží ze strany prodávajícího. Pro uplatnění tohoto práva je kupující – spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit odvolání objednávky prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. 

Právo odstoupit od smlouvy: Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Pro uplatnění tohoto práva je kupující – spotřebitel povinen oznámit odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu doporučeným dopisem zaslaným na adresu: Královská péče s.r.o., Hrázní 4a, Brno, 63500. K zásilce obsahující odstoupení od smlouvy musí být přiloženy veškeré dokumenty prokazující uzavření kupní smlouvy, a to včetně kopie faktury. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si navzájem poskytnutá plnění. Kupující – spotřebitel zašle prodávajícímu na shora uvedenou adresu na své náklady a bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu – spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit peněžní prostředky kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že mu zboží odeslal. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, prodávající informuje kupujícího – spotřebitele, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je www.coi.cz. V souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku nemůže kupující – spotřebitel odstoupit zejména od kupní smlouvy: – o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, – o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, – o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, – o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

VIII. Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů odvolat. Osobní údaje kupujících jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ostatními platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. Osobní údaje kupujících jsou zpracovány a shromažďovány v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mailová a poštovní adresa. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího nepředává prodávající žádné další osobě s výjimkou externích přepravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v rozsahu nezbytném pro dodání zboží. Prodávající je veden u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00058267. 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8.4. 2015 s aktualizací k 30.5. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den objednávky kupujícího. Kupující tyto obchodní podmínky bez výhrad přijímá. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení týkajících se zboží, služeb a podniku prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu kupujícího.

Přejít nahoru